30 DNI NA ZWROT
DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ!
TEL: +48 22_103_38_45 Arrow right

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 
 
SPIS TREŚCI: 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PROSIMY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
 5. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 6. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 7. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 8. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM:
 9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 10. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. 
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest: 
  PITBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Ogrodowa 100, 62-003 Biedrusko
  e-mail: bok@skullhead.pl; telefon: 22 103 38 45
  NIP: 7661965063, REGON: 301086900, KRS 0000331946
 1. DEFINICJE UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI: 
 1. Sklep internetowy: sklep online prowadzony pod adresem: skullhead.pl
 2. Użytkownik: osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym Usługobiorca lub Klient; 
 3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ; 
 4. USTAWA - Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781; 
 5. wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. SprzedawcaSklep InternetowyUsługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PROSIMY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolnejednakże w zakresie zawierania umów z Administratorem, w tym umowy sprzedaży, nie podanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności, danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem, skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania zlecenia na Państwa rzecz. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce zawrzeć umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania tych danych. 
 2. Zakres danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy lub wykonania zlecenia na rzecz Klienta, wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego, przed zleceniem, oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego. 
 3. Czasami podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych np. w celach księgowych (archiwizowanie paragonów imiennych, faktur VAT). Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązków ustawowych, co warunkuje odmowę realizacji zlecenia na rzecz Klienta np. wystawienia faktury VAT, paragonu imiennego. 
 1. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI:
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą przez osoby trzecie, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub udostępnieniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem RODO, Ustawą i bezpieczeństwem osób, których dane dotyczą. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych ,końcowymi środkami komunikacji elektronicznej. 
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH:
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w RODO. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności w ustępie 6) punkt 2) poniżej, w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM:
 1. Każdorazowo cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych wynika z działań podejmowanych na rzecz Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora celem realizacji zgodnego z treścią zlecenia Klienta. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli. 
 3. Cofnięcie zgody, wyrażenie sprzeciwu i żądanie usunięcia danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, wykonaną przed zgłoszeniem żądania Administratorowi, w taki sposób, że mógł zapoznać się z treścią tego żądania. 
Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane Okres retencji danych
I
Zakupy i usługi online. 
Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w celu oferowania pozostałych usług Administratora: 

 1. udostępnianie aplikacji mobilnych sprzedażowych; 
 2. realizacja programów promocyjnych; 
 3. obsługa zleceń sprzedażowych, na co składa się obsługa płatności online, wysyłka towaru, zlecenia transportowe; 
 4. obsługa i realizacja praw konsumenckich- rękojmia, zwroty towaru, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej; 
 5. zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności usług przez działania oprogramowania wewnętrznego;I
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
I
 1. Rejestracja konta w Sklepie, bez wykorzystania wtyczek plug-in: imię, nazwisko, e-mail, telefon;
 2. Obsługa konta w Sklepie: Imię, nazwisko, telefon, e-mail, płeć, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia dokumentów księgowych imiennych); 
 3. Realizacja Umowy Sprzedaży, zarejestrowany użytkownik: imię, nazwisko, e-mail, telefon, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia dokumentów księgowych imiennych), dane dotyczące realizowanych zakupów w Sklepie;
 4. Realizacji umów sprzedażowych, bez rejestracji: imię, nazwisko,
  e-mail, telefon, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia dokumentów księgowych imiennych); 


II
 1. Newsletter, informacja działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: e-mail, telefon, data urodzenia;
 2. Powiadomienia o dostępności produktów: e-mail; 
 3. Dokonanie rozliczenia środków pieniężnych za zwrócony towar:
  nr rachunku bankowego, numer karty kredytowej; 
 4. Kontakt z BOI: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, zamówienia), dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu. W celu podniesienia jakości obsługi możemy także nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy i podczas, której Klient może przekazać inne dane niewymagane przez Administratora, stanowiące element nagrania rozmowy i przetwarzane w tej formie przez Administratora. 


III


IV
Imię, nazwisko, pseudonim, nazwa skrócona, dane o zamówieniu, wybranej ofercie, adres e-maila; 


V
Imię, nazwisko, nazwa (firma), NIP, REGON, PESEL, adres siedziby lub adres zamieszkania, adres dostawy, numer karty kredytowej;


VI
Imię, nazwisko, nazwa (firma), NIP, REGON, PESEL, adres siedziby lub adres zamieszkania, adres dostawy, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego, dane zamówienia, login i konto przy zamówieniach rejestrowanych przez konto użytkownika, zwroty, reklamacje; 


VII
preferencje użytkownika przypisane do konta w Sklepie, adres IP, dane o zamówieniach, dane o zwrotach, opinii użytkowników, składane opisy błędów technicznych, dane rejestracyjne w systemie; 


VIII
preferencje użytkownika przypisane do konta w Sklepie, adres IP, dane o zamówieniach, dane o zwrotach, opinii użytkowników, składane opisy błędów technicznych, dane rejestracyjne w systemie
I
 • niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych; 
 • lub przez dalszy czas niezbędny do ochrony praw Administratora i osoby, na rzecz której wykonano zlecenia, w tym dochodzenia roszczeń, reklamacji, archiwizacji dokumentów księgowych, obowiązków fiskalnych, 


II
Marketing bezpośredni, w tym:
 • realizacja programów upominkowych, w tym kart; akcje rabatowe i promocyjne; 
 • realizacja programów promocyjnych poprzez wysyłkę newsletteru; 
 • prezentacja towarów Sklepu na podstawie Twoich upodobań modowych;
 • udostępnianie własnych newsletterów, maillingu i innej komunikacji bezpośredniej; 
 • analizy potrzeb Klienta przez zbieranie informacji o wyświetlanych produktach, towarach, sposobie prezentacji i dopasowanie oferty indywidualnej do Twojej historii zakupów, zgodnej z indywidualnymi preferencjami; 
 • personalizowanie oferty wyświetlanej na witrynie Sklepu na podstawie udostępnionych wybieranych przez Klienta produktów w Sklepie w przeszłości;
 • dostosowanie informacji na stronie odpowiadającym Twoim wyborom i preferencjom; 


Administrator korzysta z danych urządzenia, danych dostępu, jak również takie dane otrzymuje od partnerów. 

Dzięki personalizacji oferty prezentujemy towary i usługi zgodne z Twoim potrzebami. 


II
Artykuł 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora): 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów.


II
 • okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 
 • lub do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
III
Marketing produktów podmiotów trzecich:
Obecnie Spółka nie prowadzi marketingu podmiotów trzecich. 
III III
IV
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. 
IV
Artykuł 6 ust. 1 lit. A) Rozporządzenia RODO. 

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii
IV
 • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub wyrażenie sprzeciwu.
V
Prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencja sprzedaży.
V
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
V
 • przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej
VI
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
VI
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. 
VI
 • okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora; 
 • okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
VII
Administracyjna obsługa Sklepu Internetowego i zapewnienie prawidłowego działania, w tym:
rozwój produktów i technologii:

 1. usprawniania kanałów komunikacji; 
 2. rozwoju technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych oraz zapobieganiu oszustwom; 
 3. optymalizacji procesów biznesowych i logistycznych; 
 4. wdrażania i rozwoju rozwiązań pozwalających na zautomatyzowane rozstrzyganie problemów zgłaszanych przez klientów.

Rozwijamy nasze produkty i usługi, tworząc aplikacje mobilne, spersonalizowanie usługi. 

Dane są zazwyczaj pseudonimowane lub zanonimizowana. 
VII
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego
VII
 •  okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 
 • Do czasu wyrażenia sprzeciwu; 
VIII
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym, w tym

 1. grupowanie Użytkowników o podobnych zainteresowaniach i preferencjach; 
 2. zbieranie, przetwarzania, grupowanie i udostępnianie informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań modowych, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Sklepu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania marketingu własnego Administratora; 
 3. poprawy i dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług.
VIII
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów
VIII
 • okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 
 • do czasu wyrażenia sprzeciwu;
 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM:
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, np. dostawcy oprogramowania, kurierów czy podmiot obsługujący płatności. Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe przed ich naruszeniem w stopniu nie mniejszym niż Administrator i zgodnie z RODO. 
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje automatycznie, w każdym wypadku i do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 
  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
   1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi; 
   2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, przy czym ten podmiot staje się Administratorem danych osobowych i przeprowadza własną autoryzację podmiotu, w tym także ocenę zdolności kredytowej, na co Administrator nie ma wpływu; 
   3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
   4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze; 
   5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek
  1. Administrator wskazuje, iż logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego – Facebook, Twitter, GOOGLE lub innym wtycznką, powoduje przekazywanie dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, gdzie np. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka); Samodzielnie dokonujesz wyboru w zakresie sposobu rejestracji lub w zakresie logowania. Uwierzytelnienie Twojego logowania następuje poprzez serwis społecznościowy. W związku z tym otrzymujesz również informacje o zakresie danych przekazywanych nam przez serwis społecznościowy. W takim przypadku są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji i bezpiecznego założenia konta. Dane te pochodzą z Twojego profilu publicznego, takie jak imię, nazwisko, adres email. Nie posiadamy żadnych uprawnień do Twojego konta na serwisach społecznościowych. Portal społecznościowy nie informuje nas o usunięciu Twojego konta w portalu społecznościowym oraz o rezygnacji z logowania za jego pomocą w związku z czym Twoje dane wykorzystywane do logowania pozostaną w naszej bazie. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania, przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru.
 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM:
 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. 
 7. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.
 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA:
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę

 1. własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) lub
 2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego
 1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) lub
 2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania
 1. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 
 3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego), 
 4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe)

  1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
  zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
  dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
  remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

  1. prawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

  1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  2. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
  3. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 
  4. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
  5. Strona Sklepu zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio łączy Cię z profilem Sklepu na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzasz stronę Sklepu, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Sklep zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje w sprawie polityki prywatności, proponujemy zapoznanie się z regulaminem serwisu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie chcesz udostępniać Facebookowi informacji dotyczących Twoich wizyt, polecamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora. 
 2. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu publikujemy na stronie Sklepu. Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024
Newsletter
HELL YEAH • HELL YEAH • HELL YEAH • HELL YEAH • HELL YEAH • HELL YEAH •